UPSC Pathshala's Success Stories | Student Reviews |

Success Stories

Hear it directly from our students!

Puja Thakur

Tathagata

Shilpee Chandra

Rajsatyam

Vandana

Sarika Alagude

Gita Shreepatra

Meghana

Akhil

Dimple Chhipa

Aakash

Parth Prasad

Mahima Solanki

Madhu

Aastha Daharwal

Olivia Rai

Mayur

Shubhi

Bob

Jyoti

Tanvi

Sheetal

Preety

Rakthim

Aarti

Riya

Priyanka

Aryan

Parvati

Paras

Ankita

Aditi

Kirubanand

Mayank

Bikas

Haritha

Nisha

Tanveer

Shubham

Neeraj

Vinay

Aditi

Yashika

Supriya

Sony

sajal

Shuvam

Mohd Abdullah

Chandan

Pragya

Piyush

Umesh

Varsha

Visakh

Akumtoshi Aier

Shriya

footer